Consulting
 
 
Firma ConsBud jest aktywnym podmiotem działającym na rynku od 2008 roku. Na początku swej działalności była uczestnikiem w szkoleniach kaskadowych Projektu PALS w programie: „Uczenie się przez całe życie”. Projekt PALS skupiał się na przekazywaniu wzorców i doświadczeń zastosowanych i sprawdzonych w Wielkiej Brytanii do Polski, Litwy oraz Turcji. Firma odpowiedzialna była m.in. za tłumaczenia ustne z języka angielskiego.

Od stycznia 2009 roku Firma realizuje innowacyjny projekt „E-Budownictwo”, który trwał będzie 20 miesięcy. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 – Społeczeństwo innowacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest oferta e-usługi, która pozwoli klientom na przeprowadzenie wstępnej kalkulacji kosztów planowanych przez nich działań remontowo-budowlanych. Ponadto Firma była podwykonawcą w projekcie prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Odpowiedzialna tam była za organizację i przeprowadzanie szkoleń z zakresu: urządzeń biurowych, Internetu z elementami telepracy, języka angielskiego, szkoleń e-learningowych dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet.

Od 1.10.2009 Firma jest partnerem w projekcie „Współczesny Gimnazjalista” Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym na terenie Gminy Krasne (Krasne, Palikówka, Malawa). Projekt trwał będzie do 29.07.2011 i zakłada on rozwój u gimnazjalistów postaw przedsiębiorczych przy jednoczesnym rozwijaniu ich umiejętności językowych i ICT.

Od 01.01.2010 Firma rozpoczęła wdrażanie projektu „Szkolenia zawodowe – szansą na powrót na rynek pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy. Projekt przewiduje udział w kursie spawacza (metodą MIG, MAG i TIG), kurs operatora koparko-ładowarki oraz kurs z języka angielskiego dla osób uczestniczących w/w szkoleniach.  
 - ©2008 ConsBud -