Consulting
 
 
Nowy rok firma CONSBUD rozpoczęła od realizacji projektu „E-Budownictwo” przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Swoją dotychczasową ofertę firma rozszerzy zatem o dodatkową usługę związaną docelowo ze wspieraniem działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (działanie 8.1 w ramach 8 osi priorytetowej PO IG). Nowa usługa, która zostanie uruchomiona już wkrótce (e-budownictwo) polegać będzie na udostępnieniu użytkownikom możliwości samodzielnego konstruowania elementów usługi remontowo-budowlanej, którą są w danym momencie zainteresowani oraz na jej wycenie za pomocą tzw. kalkulatora usług. E-usługa przyczyni się także do poszerzania wiedzy użytkowników w zakresie rodzajów i możliwości przeprowadzania usług remontowo-budowlanych poprzez udostępnienie filmów instruktażowych.

Nowoczesna e-usługa remontowo-budowlana świadczona przez firmę CONSBUD charakteryzować się będzie:
  • wdrożeniem nowoczesnych technologii informatycznych (IT),
  • częściowym zautomatyzowaniem przez technologię informacyjną,
  • niewielkim udziałem człowieka po stronie usługodawcy,
  • wysyłaniem i odbieraniem danych za pomocą systemówteleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
  • świadczeniem e-usługi na indywidualne żądanie usługobiorcy,
  • zdalnym realizowaniem e-usługi czyli bez konieczności jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, co przyczyni się do wzrostu szybkości realizacji świadczonych usług,
  • udostępnianie treści audiowizualnych na portalu, a także instruktaże i prezentacje typu „jak to działa”, (projekt przewiduje 10 profesjonalnych filmów instruktażowych).
 
 - ©2008 ConsBud -